Kapcsolat

Forduljon hozzánk bizalommal! Készséggel várjuk jelentkezését!

  Adatvédelmi tájékoztató

  Adatvédelmi tájékoztató

  Jelen adatvédelmi tájékoztató az eletvidamidoskor.hu weboldalon és webshopban, hírlevél kiküldés és más szolgáltatások igénybe vétele kapcsán személyes adatokkal beazonosított, a Felhasználók önkéntesen megadott adatainak kezelésére és tárolására vonatkozik.

  ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

  Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Általános szerződési és felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

  Bevezetés

   A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

  A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

  Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

  ADATKEZELŐ ADATAI:

  Dr. Hornyák István

  Székhelye: 4026 Debrecen, Bethlen utca 36-38. 6/35.
  Adószáma: 56270251-1-29

  Ügyfélszolgálati e-mail-cím: info@eletvidamidoskor.hu

  Fogalommeghatározások

  • GDPR(General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
  • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
  • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

   

  Az adatkezelés irányelvei

  Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

  A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

  A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

  A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

  A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

  A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

  A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

  Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

  Dr. Hornyák István (továbbiakban Üzemeltető) az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

  A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

  A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.

  A Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Facebook, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetők el.

  Az Üzemeltető minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

  A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését, vagy törlését.

  ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA: 

  1. Megrendelés

  Az adatok bekérésének, kezelésének célja a weboldal megrendelésének felvétele, számlázás, a megrendelés teljesítése, számviteli kötelezettségek teljesítése, valamint a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

  A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: 

  A vásárlással összefüggésben kezelt adatok:

  – az érintett (vásárló) neve
  – az érintett e-mail címe
  – az érintett telefonszáma
  – az érintett számlázási címe
  – az érintett szállítási címe (amennyiben eltér a számlázási címtől)
  – vásárlási megjegyzés (nem kötelező)

  ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

  A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az Üzemeltető a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Amennyiben a rendelés kapcsán nem került számla kiállításra, a rendelési adatokat a polgári jogi igény elévüléséig, azaz 5 évig tárolja az Üzemeltető.

  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

  A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

  1. HÍRLEVÉL, MARKETING TEVÉKENYSÉG:

  A weboldalon folyamatosan frissülő anyagainkhoz, aktuális információkhoz való hozzáféréshez az olvasók önkéntes feliratkozását tesszük lehetővé.

  A kezelt személyes adatok köre:

  – név (lehet becenév is), – hogy nevükön tudjuk szólítani az Olvasókat;

  – e-mail cím – hogy az elkért anyagokat továbbítani tudjuk.

  – az adatvédelmi szabályzatunk elfogadása.

  Érintettek köre: azok az oldallátogatók, akik szeretnének további mélyebb, összefogottabb, részletesebb információkat.

  Az adatgyűjtés célja: hogy az információkat el tudjuk juttatni az Olvasóhoz, mivel azt kérte.

  Az ingyenes anyagainkat elkérő olvasók a leiratkozásukig elektronikus marketing leveleket is kaphatnak az eletvidamidoskor.hu oldal üzemeltetőjétől.

  Az adatkezelés időtartama: az Olvasó önkéntes leiratkozásáig.

  Az érintettek körének joga van az Oldalakon tárolt adataikat megismerni, és kérni azok módosítását, törlését.

  Az önkéntes feliratkozás bármikor megszakítható, a minden levelünkben megtalálható leiratkozási linkkel.

  Az olvasó az adatbázisból való törlését az általunk küldött levelek alján található egyszerű, kattintással működő Leiratkozás linkre kattintva kérheti.

  Regisztrációért nyújtott anyagainkat kizárólag az oldalon önkéntesen feliratkozott személyek számára szolgáltatunk. Nincs vásárolt adatbázisunk, harmadik féltől nem szerzünk be olvasói adatokat.

  A regisztrációval megadott adatokat harmadik félnek, más vállalkozásnak vagy magánszemélynek nem adjuk át és nem adjuk el. Az önkéntes regisztrációval épülő adatbázisunkhoz senki másnak nincs hozzáférése.

  Kelt: 2020. június 08.

  Érvényes: visszavonásig