Általános Szerződési Fetételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A megrendelési és szállítási folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésre állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://eletvidamidoskor.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető az alábbi weboldalról:

https://eletvidamidoskor.hu/aszf

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Dr. Hornyák István e. v.
A szolgáltató székhelye: 4026 Debrecen, Bethlen utca 36-38. 6/35.
A szolgáltató postacíme: 4026 Debrecen, Bethlen utca 36-38. 6/35.
A szolgáltató adószáma: 56270251-1-29

A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE

E-mail: info@eletvidamidoskor.hu

A SZOLGÁLTATÓ WEBOLDALÁNAK TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJA

Tárhelypark Kft.
Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
E-mail: info@tarhelypark.hu
Telefon: +36 1 700 4140

A SZOLGÁLTATÓ WEBOLDALÁNAK HÍRLEVÉLKÜLDŐJE

A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja

Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető

Cégjegyzékszám:  13-06-065996

Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01

Adószám: 21158218-2-13

E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu

A Felhasználónak bármikor joga van adatainak az adatbázisból való törlését kezdeményezni. A hírlevél szolgáltatás esetében a törlésre vonatkozó megbízás bármelyik hírlevél záradékában elérhető linken keresztül is kezdeményezhető.

  1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:


2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2020. június 8. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi – mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  1. VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK

4.1. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban NEM tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

  1. RENDELÉS MENETE 

5.1. A Vásárló a megrendelő űrlapon kiválasztja a kért terméket, majd megadja a rendeléshez szükséges személyes adatokat!

5.1.1. Fizetési mód: Banki átutalással, előre

Banki átutaláshoz szükséges adatok:

Név: Dr. Hornyák István
Bank megnevezése: Erste Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 11991119-80194873-00000000

5.1.2. SZÁLLÍTÁS

Választható szállítási módok:

– Magyar Posta Zrt. (normál kézbesítéssel vagy ajánlott küldeményként)

A számla kiegyenlítését követő 1 munkanapon belül indítjuk a csomagot. A számlát elektronikusan küldjük.

Előfordulhat, hogy a rendelt termék a megrendelés előtt vagy alatt elfogy, ebben az esetben e-mailben, vagy telefonon jelezzük azt.

  1. ESETLEGES KÁROK, HIBÁS TERMÉK

Amennyiben a Vásárló nem könyvelt küldeményként (normál kézbesítéssel) kéri a termék szállítását, és az a szállító hibájából nem, vagy késedelmesen, vagy sérülten érkezik meg, a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A kárveszély a postának történő átadáskor átszáll a vevőre.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás termék kerül kiszállításra, az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a PTK-ban és a 49/2003. (vii.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Hibás, (könyvelt küldeményként történő) szállítás során sérült termék esetén az eladó a terméket díjmentesen kicseréli, vagy a vásárló elállhat a vásárlástól.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A szolgáltató nem vállal felelősséget önhibáján kívüli késésért, információk elvesztéséért, rendelés nem teljesítéséért.

Amennyiben panaszos ügyét nem sikerül a szolgáltatóval rendeznie, panaszával fordulhat Békéltető Testülethez (Budapesti Békéltető Testület)
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu)

  1. ELÁLLÁSI JOG

A magánszemély fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási jog. Az elállási szándékot a Vásárló egy szöveges emailben jelezheti a info@eletvidamidoskor.hu címre küldve. A tárgymezőbe kerüljön az „elállás” szó, a levél törzsébe pedig a megrendelés időpontja, a megrendelő neve, illetve a tény, miszerint a Vásárló eláll a szerződéstől.

Elállási jog gyakorlása esetén a Vásárló saját költségén kell, hogy a Szolgáltató (eladó) részére visszaküldje a sértetlen terméket a számlával, vagy annak másolatával. Visszáru cím: Dr. Hornyák István, 4026 Debrecen, Bethlen u. 36-38. 6/35.

A nem magánszemély, cégnévre/vállalkozásnévre kiállított számlát kérő ügyfeleket a törvény értelmében nem illeti meg a 14 napos elállás joga.

 SZERZŐI JOGOK

Az eletvidamidoskor.hu weboldalon tilos a megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Az eletvidamidoskor.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Kelt: 2020. június 08.

Érvényes: visszavonásig

További tájékoztatók:

Adatvédelmi tájékoztató